PROTOCOL SEGURETAT COVID-19 TALLERS JOVENTUT CURS 21-22

 1. INTRODUCCIÓ

L’actual pandèmia originada pel virus COVID-19, fa que siga necessària l’adaptació de les activitats pròpies dels TALLERS DEL CURS 21-22 tenint en compte les recomanacions i mesures preventives anunciades pel Ministeri de Sanitat.

Sens dubte, el context actual, afectat per una pandèmia a nivell global, exigirà un gran esforç i prevenció de totes les institucions, ciutadania i l’adaptació d’aquells serveis que habitualment es posen en funcionament a la disposició del conjunt del municipi. En aquest sentit el servei dels tallers, en la seua edició de 21-22, haurà de tindre com a element central en la seua concepció i desenvolupament els elements següents:

 • Extremar les mesures de prevenció, protecció, higiene, neteja i desinfecció i control de tots els aspectes relacionats amb el tractament de l’exposició al SARS-CoV- 2.
 • Integrar el conjunt d’aqueixes mesures en el desenvolupament el més normalitzat dels tallers, entenent que la població objectiu del projecte són, menors i majors, i que la ?nalitat dels tallers ha de ser la de procurar un oci educatiu en un ambient segur.

El següent protocol de seguretat i higiene haurà de ser acceptat explícitament pels pares o tutors dels menors i les persones majors d’edat matriculades en els tallers en iniciar la inscripció a aquests. Si no s’accepta, el sistema no deixarà fer efectiva aquesta inscripció.

El protocol de seguretat, el contracte d’acceptació d’aquestes mesures i la declaració responsable de no tindre símptomes o haver estat en contacte estret (convivint), en els últims quinze dies, amb una persona amb símptomes o amb test positiu en Covid s’hauran de firmar amb anterioritat a l’inici dels tallers.

Cap alumne o alumna podrà assistir als tallers si té símptomes compatibles amb la COVID-19, és positiu en COVID-19 o ha estat en contacte amb algú positiu en COVID- 19, i haurà d’informar obligatòriament al centre.

En el cas que es confirme un cas positiu en COVID-19, tota l’aula a la qual pertanga l’alumne/a haurà de romandre en quarantena i no podrà assistir a les classes.

 1. MESURES PREVENTIVES PRÈVIES A L’ENTRADA AL CENTRE

PERSONAL PROPI

En el cas que qualsevol persona siga positiva en COVID-19 NO podrà ser contractada per als tallers, i s’haurà de posar immediatament en contacte amb el Sistema Nacional de Salut. L’article 243 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social determina que “Els treballadors no seran contractats en aquells llocs de treball en els quals, a causa de les seues característiques personals, estat biològic o per la seua discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguen ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l’empresa posar-se en situació de perill o, en general, quan es troben manifestament en estats o situacions transitòries que no responguen a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball.”

Amb la finalitat de garantir la traçabilitat dels diferents accessos als centres, es portarà un registre de totes les persones treballadores que hi accedisquen, així com l’hora d’entrada i eixida, lloc on hagen estat i totes les dades que puguen ser d’interés per a un seguiment posterior.

DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI, ENTRADES I EIXIDES

Per a garantir les mesures de seguretat i higiene en els centres és necessari que s’adapten determinades mesures preventives prèvies a l’entrada.

L’espera de cada alumne/a, tant per a menors com per a adults, i l’entrada al centre estarà delimitada per una marca. L’entrada serà per la porta principal de cada centre al qual corresponga el taller en el qual estiguen inscrits, per a l’eixida els conserges de cada centre donaran les instruccions. Els alumnes menors d’edat hauran d’anar acompanyats per un únic familiar, assegurant la distància d’1,5 metres per família.

Durant la realització de les mesures preventives prèvies a l’entrada al centre, el  progenitor i/o tutor de l’alumnat menor d’edat romandrà a la porta principal del centre en el moment de l’entrada, mentre el personal assignat durà a terme les mesures següents:

 • Presa de la temperatura (en el cas que la temperatura siga superior a 37,5 °C l’alumne/a no podrà accedir al centre).
 • Desinfecció de peus amb polvoritzador manual.
 • Rentada de mans de l’alumnat amb gel hidroalcohòlic i assecat amb paper d’un sol ús.
 1. DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS

DESENVOLUPAMENT GENERAL:

 • En el centre s’assignarà una persona responsable de prevenció i higiene, que s’encarregarà de coordinar tots els aspectes relacionats amb aquest àmbit, com ara: vetlar pel compliment de les normes d’higiene i seguretat, proveir del material necessari, posar en marxa els protocols en cas d’aparició dins del centre de símptomes relacionats amb COVID-19, vigilar les condicions d’entrades i eixides del servei, recordar la necessitat de mantindre la distància social obligatòria d’1,5 metres, així com la resta d’especi?cacions que es concreten per a cadascun dels centres.
 • La ràtio d’alumnat per aula no superarà la marcada per Conselleria i Sanitat.

La higienització de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic es realitzarà en les situacions següents:

 • a l’arribada al centre
 • abans i després d’anar al bany
 • després d’haver-se sonat, haver tossit o haver esternudat
 • a l’eixida de classe
 • Les aules s’hauran de ventilar i desinfectar en acabar cada taller, durant almenys 15 minuts.

Les aules hauran d’estar en constant ventilació, les finestres estaran tant a l’hivern com a l’estiu sempre obertes i l’aire condicionat sempre en funcionament.

 • No podran fer-se canvis d’aula, ni es podrà mesclar l’alumnat d’una aula amb l’alumnat d’una altra.
 1. NETEJA I DESINFECCIÓ

 Tots els dies al ?nalitzar la jornada, es procedirà a la neteja i desinfecció corresponent de tots els espais utilitzats parcialment o totalment seguint el protocol marcat pel Ministeri de Sanitat.

 1. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL

 Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en aquest document podran ser revisades de manera contínua en funció de l’evolució del context d’afecció i desescalada de la situació generada per la COVID-19.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies